České Budějovice - Partnerská města

Město České Budějovice má uzavřeny takzvané "Partnerské smlouvy" s několika městy v Evropě.

 

Partnerská města

Slovenská republika NITRA www.nitra.sk
Rakouská spolková republika LINEC (Linz) www.linz.at
Německá spolková republika PASOV (Passau) www.passau.de
SUHL www.suhl.com
Nizozemské království ALMERE www.almere.nl  
Francouzská republika LORIENT www.lorient.com

_____________________________________________________________________________________________

Bližší informace o městech

Město Partnerem od Počet obyvatel, statistka
Nitra 21.6.1994 87 000 obyvatel
Krajské a okresní město
 - královské město založené r. 1248
- původní osídlení z doby keltské, římské a z období Velkomoravské říše
(např. Nitranský kníže figuruje v českých dějinách - Nitra byla jedním z center říše)

- Dnes: průmyslové podniky, potravinářský průmysl, obchodní sektor
- mnoho historických památek
- univerzita

- Spolupráce již v rámci ČSSR: Spolupráce obou výstavišť, která pořádala celostátní zemědělské výstavy
-spolupráce zemědělských fakult.

- Nyní: trvale se rozvíjí kontakty obou univerzit, probíhá kulturní výměna, v r. 2000 byly v Českých Budějovicích „Dny slovenské kultury“.

- Říjen 2000:
Setkání měst v Nitře

 
Linec 15.4.1994 208 000 obyvatel
Hlavní město spolkové země Horní Rakousko

- zmínky již od 5. stol. (Římané)
- městem od r. 1210

- Dnes: lehký, těžký, chemický průmysl, důležitý dopravní uzel a přístav na Dunaji; řada obchodních firem a bankovních institucí
- univerzita

- významné partnerské město a to i díky historickým vazbám (silnice spojující Linec s Českými Budějovicemi a dále na Prahu patřila k významným obchodním trasám; později obě partnerská města spojila první železnice na evropském kontinentně -- koněspřežná dráha

- spolupráce organizací, institucí, škol, sportovních klubů, informačních center , univerzit, hospodářských komor ad.

- od r. 1988 ke každým rokem pořádán cyklistický závod Linec - Pasov - České Budějovice

- konají se každoroční setkání měst Linec - Pasov - České Budějovice střídavě v každém z měst

- pravidelně se konají též setkání podnikatelské sféry s názvem „Wirtschsaftskokteil“ a realizuje se s podporou programu Phare řada projektů v nejrůznějších oblastech spolupráce

- významnou měrou k této spolupráci přispívá též Společnost tří zemí – nezisková organizace se sídlem v Pasově

 
Pasov 6.11.1993 50 000 obyvatel
Centrum Dolního Bavorska
- osídlení již kolem roku nula jako město je Pasov
- městem od r. 1225
- univerzita

- Dnes: obchodní, průmyslové centrum, dopravní křižovatka
- leží na začátku splavnosti Dunaje, je tedy též nákladním i osobním přístavem na soutoku řek Dunaj a Inn a Ilz

 - spolu s Lincem nejvýznamnějším partnerským městem; od středověku vládl mezi Českými Budějovicemi a Pasovem čilý cestovní ruch; navíc i Budějovicemi procházela významná větev Solné stezky

- od r. 1993 se velmi dobře rozvíjí spolupráce v oblasti kultury, školství, sportu, univerzit, péče o mládež, ale i spolupráce v cestovním ruchu a v hospodářské sféře podporovaná hospodářskými komorami

- konají se každoroční setkání měst Linec - Pasov - České Budějovice střídavě v každém z měst

- významnou měrou k této spolupráci přispívá též Společnost tří zemí – nezisková organizace se sídlem v Pasově

 
Suhl 13.12.1979 56 000 obyvatel
významné průmyslové centrum spolkové země Duryňsko

- osídlení existují již v době kamenné
- městem od r. 1527 

- již od r. 900 se zpracování železa, sklářské hutě; od 15. století pak výroba zbraní

- od roku 1996 navázána znovu spolupráci, která započala již v roce 1979
- jde zejména o spolupráci v oblasti kulturní výměny, cestovního ruchu, v pořádání reciprokých výstav, ve sportu, v kontaktech hospodářských komor a podnikatelské sféry, ve výměně zkušeností a pracovníků obou radnic

- Říjen 2000: 
-
Jaký byl budějovický týdne v Suhlu?
-
Dny Českých Budějovic v duryňském Suhlu

 
Almere 25.10.1994  130 000 obyvatel
zcela nové město (od r. 1984)

- od r. 1984 založeno a stále budováno na vysušeném mořském dně
(východně od Amsterdamu)

- Dnes: řada středních průmyslových, obchodních  firem a finančních institucí,
zemědělství, cestovní ruch

 - spolupráce na bázi výměn a kontaktů v oblasti sportu, kultury, městské policie, církví, škol, hospodářských komor a obou radnic

- též výstava města Českých Budějovic v Almere za účasti n.p. Budějovický Budvar

- českobudějovická účast na sportovní Olympiádě mládeže evropských měst v Almere

- Město České Budějovice poskytlo 400 000 korun přípravu a vydání nové publikace o muzeu Jana Amóse Komenského v Nardenu (nedaleko Almere)

 
Lorient 12.6.1997 60 000 obyvatel
přístav na březích Atlantiku
-  založeno v r.1666 v místech přístavu na pobřeží Atlantického oceánu
(jižní pobřeží  Bretaňského polostrova)
- univerzita

- přístav a město bohatlo z obchodní spojení s Indií a jihovýchodní Asií (Orientem)
- později význam přístavu poklesl

- Dnes: jedním ze tří největší francouzských rybářských přístavů

- průmyslové a obchodní společností, zpracovatelské potravinářské závody
(zejména zpracování ryb), cestovní ruch

- Nyní: po r.1990 nejdříve kontakty mezi Arpidou České Budějovice (pečuje p postižené) a  centrem pro handicapované - Kerpap; dále kontakty mezi gymnázii, výtvarníky a umělci, cestovními kancelářemi

- od podpisu dohody roku 1997 uskutečněna řada projektů kulturní výměny, vzájemné výstavy,  výměny mezi Arpidou a Kerpapem, spolupráce gymnázií, konzervatoře, výtvarníků, umělců, cyklistických klubů, regionálních rozvojových agentur, univerzit a pod. (některé projekty i za finanční podpory Evropské unie)

 

 
  • 17.6.2000: Město České Budějovice získalo ocenění "Zlatá hvězda" za své mezinárodní vztahy - viz článek BudNEWS zde.

_____________________________________________________________________________________________

© Belleville s.r.o., 2000, e-mail: webmaster@budweb.cz
Všechna práva vyhrazena.
Server
BUDWeb.cz patří do rodiny serverů společnosti Belleville:
www.budnews.cz, www.na-jihu.cz, www.budejovicky-kraj.cz  
_____________________________________________________________________________________________